1400-05-10
پروژه‌ها / پتروشیمی
طرح ایزوسیانات - فاز۱
طرح PET فاز دوم
مرحله ۲ PTA
الفین هفتم
آروماتیک سوم
گسترش پلی‌اکلیر
کربن سیاه اهواز
تمامی حقوق محفوظ و متعلق به توسعه شبکه‌های صنعتی ایران می‌باشد.